FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
TIDSLINJE - FORHISTORIE

1814-15 Wiener-kongressen, Europa nyordnes efter Napoleonskrigene.

1830 Belgien erklærer sig uafhængigt, Frankrig besætter Algier.

1839 Forholdene omkring Belgien ordnes endeligt ved London-traktaten

1854-56 Krimkrigen.

1861 Italien bliver samlet under Kong Victor Emmanuel II.

1864 Preussiske og Østrigske tropper besejrer Danmark.

1866 Preussen besejrer Østrig.

1869 Suez-kanalen færdiggøres.

1870-71 Fransk-tyske krig. Preussen besejrer Frankrig, som mister Alsace-Lorraine.

1871 Tyskland samles under den preussiske konge, der udråbes til kejser i Versaille.

1872 Tre-Kejser-Forbundet ml. Tyskland, Rusland og Østrig-Ungarn. Aftales at ingen grænser skal ændres, derfor en stiltiende accept af Tysklands annektion af Elsaß-Lothringen (Alsace-Lorraine).

1876 Oprør i Bulgarien, da del af Det osmaniske Rige. Oprøret slås ned med voldsom brutalitet.

1877-78 Russisk-osmanisk krig, som følge af oprøret i Bulgarien og Det osmaniske Riges hårdhændede håndtering af det. Afsluttet med San Stefano Traktaten (Bulgarien de facto selvstyre, Serbien og Rumænien vandt territorium, Rusland og Østrig-Ungarn skulle overvåge reformer i Bosnien og Herzegovina).

1878 Berlinertraktat vedr. Balkanspørgsmålet, da særlig Storbritannien og Østrig-Ungarn var utilfreds med San Stefano Traktaten, som de mente gav Rusland for stor indflydelse. (Bosnien og Herzegovina blev placeret under østrig-ungarsk administration, Rusland beholdt sine erhvervelser fra krigen, mens Bulgarien fik selvstyre, men mistede territorium : Makedonien og Øst Rumelien).

1879 Forsvarsalliance mellem Tyskland og Østrig-Ungarn: Forsvarspagt rettet mod Rusland, i tilfælde af angreb fra Rusland skulle de støtte hinanden med al styrke, hvis en af dem førte krig mod et andet land, skulle den anden opretholde en venligsindet neutralitet undtagen hvis det andet land blev støttet af Rusland, da skulle den anden træde hjælpende til.

1880 Russerne påbegynder den transkaspiske jernbane. Fører til en forringelse af forholdet til Storbritannien, der ser jernbanen som en trussel mod sine besiddelser i Indien.

1882 Oprør mod europæerne i Ægypten fører til, at Stobritannien besætter landet for at sikre Suez-kanalen og dermed forbindelsen til Indien. Fører til et brud med Frankrig og sætter gang i opdelingen af Afrika.

1882 Trippel-alliance ml. Tyskland, Italien og Østrig-Ungarn. se traktat

1884 Hemmelig "Genforsikringaftale" indgås mellem Rusland og Tyskland.

1884-85 Belinerkonferencen, forsøg på ordning kolonispørgsmålet.

1887 "Genforsikringsaftale" mellem Rusland og Tyskland forlænges. se traktat

1888 Wilhelm II bliver tysk kejser efter sin faders død.

1890 Tyskland overtager Helgoland fra Storbritannien, som til gengæld får Zansibar ud for Tysk Østafrikas kyst.

1890 Wilhelm II afskediger Bismarck. Kommer til at betyde en ændring til en mere aggresiv tysk udenrigspolitik.

1890 Den russisk-tyske "genforsikringsaftale" udløber uden at blive fornyet.

1891 Løst fransk-russisk forbund indgås, indholdet hemmeligholdes.

1892 Hemmelig fransk-russisk militæraftale om støtte i tilfælde af en af dem bliver angrebet af en eller flere af Trippel-alliancens medlemmer.

1894 Fransk-russisk alliance underskrives, indholdet hemmeligholdes.

1894 Japan angriber Kina, som efter nederlag må afstå blandt andet Korea og Formosa (Taiwan) til Japan.

1895 Fælles fransk-tysk-russisk note til Japan, der kræver, at Japan tilbagegiver Kina alt det erobrede på nær Formosa. Dette sker nødtvunget.

1896 Rusland får tilladelse af Kina til at føre den transibiriske jernbane igennem Manchuriet til Vladivostok.

1897 Græsk-osmanisk krig, som følge af opstand mod osmanerne på Kreta. Græsk nederlag, men Kreta opnår selvstyre dog under osmanisk overhøjhed.

1897 Østrig-ungarsk - Russisk aftale om at opretholde status quo på Balkan i ti år.

1898 Spansk-amerikanske krig; USA underlægger sig Cuba, Porto Rico og Philipinerne.

1898 Fashoda-affæren, franske og britiske interesser krydser hinanden ved Fashoda i Sudan. De to lande er på randen af krig, men Frankrig vælger at give efter.

1898 Britisk-tysk aftale om de portugisiske kolonier.

1898 Adskillige europæiske stormagter tiltvinger sig havne i Kina, ganske vist som lejemål: Tyskland 99-årig kontrakt på Tsingau, Rusland 25-årig kontrakt på Port Arthur og England Wei-Hai-Wei.

1898 Tyskland vedtager den første af en lang række flådeudvidelse.

1899 Fransk-britisk aftale om Middelhavet.

1899 Den første Haag-konference. Indkaldt på russisk initiativ med håb om at begrænse oprustningen. Resultatet begrænsede sig dog til forbud mod brug af særlige typer af ammunition (gas og dum-dum-kugler).

1899-1901 Boerkrigen i Sydafrika mellen Storbritannien og Boer-staterne.

1900 Boxeropstanden i Kina begynder, blandt andet som protest mod vestlig indflydelse og udnyttelse. En international styrke med deltagelse af Storbritannien, Tyskland, Frankrig, USA, Rusland, Japan og Italien og slår hårdt ned på oprørerne.

1902 Trippel-alliancen fornyet.

1902 Fransk-italiensk aftale: Italien anerkender Frankrigs ret til Marokko og Frankrig Italiens til Tripolis (Libyen).

1902 Britisk-japansk traktat: hvis et af underskriverlandene blev involveret i krig, lover det andet at forholde sig neutralt, men hvis et af underskriverlandene befandt sig i krig med to eller flere modstandere forpligtede det andet sig til at yde militærhjælp.

1904 Frankrig og Stobrittanien når til enighed om de koloniale forhold i Nordafrika: Frankrig gives frie hænder i Marokko og England i Ægypten. Aftalen fører til en "venskablig forståelse" mellem Frankrig og Storbritannien, på fransk Entente cordiale. se traktat

1904-5 Russisk-japanske krig. Japan angriber de russiske besiddelser i Kina, russisk nederlag.

1905 Opstand i Rusland, som følge af nederlaget i den russisk-japanske krig.

1905 Britisk-japansk aftale fornys og udvidedes: de skulle nu yde hinanden assistance, hvis en af dem blev angrebet af en fjendtlig magt.

1905 Første Marokkokrise, Kejser Wilhelm besøger Tanger og udtaler sin støtte til marokkansk selvstændighed imod franske interesser, blandt andet for at lode dybden i den fransk-engelske entente. Forholdene afklares på Algeciras-konferencen.

1905 "Samtaler" ml. det fransk-britiske militær.

1906 Algeciras-konferencen om Marokko; landets selvstændighed fastslås, men Spanien og Frankrig får kontrol over politiet og nationalbanken.

1906 De fransk-britiske militærsamtaler autoriseres af udenrigsminister Grey.

1907 Den anden Haag-konference, vedtagelser af konventioner for land- og søkrig.

1907 Anglo-russisk Entente: afklaring af interessesfærer i Persien. se traktat

1908 "Ungtyrkerne" tager magten i Det osmaniske Rige med en række reformer til tilfølge.

1908 Bulgarien løsriver sig fra osmanisk overherredømme.

1908 Østrig-Ungarn annekterer Bosnien og Herzegovina.

1909 Hemmelig italiensk-russisk aftale om at opretholde status quo på Balkan, som følge af østrig-ungarske anneksion af Bosnien og Herzegovina.

1909 Fransk-tysk aftale om Marokko: Frankrigs politiske rettigheder i landet fastslås, lige så vel som Tysklands økonomiske rettigheder.

1910 Japan annekterer Korea.

1911 Italiensk-osmanisk krig om Tripoli, Triopoli bliver italiensk.

1911 Britisk mobiliseringsplan til brug i tilfælde af britisk intervention til fordel for Frankrig i tilfælde af tysk angreb færdiggøres.

1911 Anden Marokkokrise, franske tropper sendes til Marokko for at nedkæmpe marrokansk oprør. Tyskerne sender krigsskib til den marrokanske havn Agadir. Krisen løses ved forhandlinger: Tyskland anerkender fransk overhøjhed i Marokko mod at få forøget sin afrikanske koloni Kameruns territorium.

1912 Oprettelse af Balkanforbund bestående af Serbien, Bulgarien, Grækenland og Montenegro, en panslavisk bevægelse som ønsker fremmed indflydelse (østrig-ungarsk og osmanisk) fjernet fra Balkan.

1912 Fransk-britisk flådeaftale. Storbritannien lover at varetage franske interesser i Kanalen og Frankrig de britiske i Middelhavet.

1912-13 Første Balkankrig. Balkanforbundet angriber de osmaniske besiddelser på Balkan, Det osmaniske Rige besejres af balkanforbundet.

1913 Anden Balkankrig, uenighed blandt de sejrende parter om fordeling af de erobrede områder fører til bulgarsk angreb på Serbien. Serbien støttes af Montenegro, Rumænien, Grækenland og Tyrkiet. Freden fører til bulgarsk territorietab og Albaniens selvstændighed.


Til tidslinjen - krigsudbruddet