FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
NICOLAI CLAUSEN

(1)
Lige ved Bryssel d17/8 14

Kjære Foreldere!
Idag et par Ord her fra, vi kom hertil imiddag Kl 12, vi er i Bivakt her, vi legge ikke vit fra Fjenden. Vi har i Eftermiddag fanget en Belgisk Patrolie. Mere hved jeg ikke, for vi for slet ikke noget at vide. Morgen komme vi jo ganske sikert i Ilden, men vi er linke Flügel vom ersten Armee, derfor tro jeg jo ikke det blive saa slemt, vi hve det jo ikke.
Vi har inu ikke faaet Postsager, derfor jeg hved jo slet ikke hvor ledes i har det der hjemme, jeg haabe jo det beste, jeg har det godt og er gu[d]skelov Rask og Sund. Naar i skrive husk at skriv Feldpost oven over.
Inat Kl 11 skal jeg paa Vacht, det er jo ikke saa net, men haabelig gaar det godt. Nu hve jeg ikke mere denne gang Slutte i haab om, det snart faa ende med Krigen. En hjertelig Hilsen til alle i kjære der hjemme
Eders Són Nicolai

(2)
I nærheden af Soisson d 21.9. 14

Kjære Foreldere!
Takke Eder m[an]gge gangge for Eders Brev, som jeg med glæde har motaget i dag den 21 September. Ja, kjære Foreldere nu ere vi 36 Mand i vort Komp tilbage og vi har kon 2 Officere i vort Batalion tilbage. Ja, det er Sörgeligt for aas, vi har nu været i Slau i over en Uge fra Lördag d. 11.9. til Söndag d. 20.9. Det var en haar[d] ti[d], men nu har vi slaaet dem tilbage. Vi har nu ligget Udenfor i over 14 Dage, men nu tro je[g] nok at vi blive aflöst og komme paa et Vagtkomando.
Jeg har motaget 2 Brev fra Eder, 1. den 28 August og 1. den 24 September. Det förste var skrevet den 18 Aug, det andet den 31 August, mere har jeg ikke motaget.
En hjærtelig Hilsen til alle i Kjære der hjemme Eders
Nicolai
og saa til Bestemoder

(3)
I nærheden a Soisson d 23.9.14

Kjære Foreldere!
Meddele Eder at jeg har det meget godt, vi ligge for tiden i Skóddegrave, igaar fik vi aas en Skadt. Inat gik vi lit frem og Gravede aas ned igjen, og saa gaar det nu frem til vi naar Pariis. Nu er det snart Aften igjen, Peter Jacobsen fra Hertehowed er lige her og legger en Pasiar af, han er ogsaa ved
godt Humór. Kjære Foreldere kan i ikke sende mig en lille Pakke paa et ½ [pundtegn] af Cigare Cigaretter eller Cokolade, tie det er kjært at faa en saadan lille gave, for her kan vi ikke kjóbe noget for Penge. der er mange der for en saadan Pakke. Kon en lille og en mere, hjertelig Hilsen til alle i kjære der hjemme Eders
Nicolai
En venlig hilsen sender Peter Jacobsen

(4)
Soisson den 29 September 14

Kjære Foreldere!
Allerförst hertelig tak for Kortet, som jeg idag har motaget og ser deraf at i ere ferdige med Hösten
og ____________ det glæde mig, at hóre at i er saa vit med det hele der hjemme, det har vel i Aar været svert for Dig kjære Fader, blodt Du maar beholde Sundheden, saa gaar aldting jo godt. Hvor ledes gaar det egentlig med kjære Moder og Johan. Jeg hörde af Christens Kort, at Di havde faaet det i Halsen, blodt det da ikke maa blived saar slemt. ja kjære Moder nu ónske jeg Dig og Johan God bedring, at i snart maa komme paa benene igjen, at maar vi Brödre komme raske og Sunde hjem, at i saar kan feire den glæde sammen med aas. Ja, kjære Foreldere jeg bede hver Dag til Herren, at han maar Besködde aas, at i maar blived Sunde og vi ogsaa maa komme Sunde hjem til Eder.
Kjære Fader Du skriv, at i havde ikke hört fra mig siden den 24 August. Der var ogsaa en god Ugestie jeg ingen tie havde til at skrive, for da gik det nesten Nat og Dag, men siden den tie har jeg skrevet 1 Brev og flere Kort, men ha[a]bentligt har i nu motaget Dem. Jeg har faaet 2 Breve og 2 Kort fra Eder, jeg hved joo ikke om jeg har faaet dem alle, for der gaar lit bommelig til med Postsagerne, i disse Dage er der gaaet en Postsek tabt, maaske har der ogsaa været noget ibland til mig.
Vi ligge nu i 14 Dage nesten paar en plet. Det er en stor Kamp kan i troe, det er vel ogsaar hove[d] Kampen her i Fra[n]krig, havde vi Dem blodt Slaaet, for saar tro jeg nok, Freden komme for her skulde Di have resten af deres Melitæer. Vi ligge stille i mitten og Höire og Venstere Flöiel gaar Fremma og vil forsöge om Di kan omringe Dem og tage mange tilfange, derfor ligge vi rolig. Vi har det jor ogsaa fortjent, for vi har gaaet nok igjennem.
Slutte i Haab om god bedring der hjemme. En hjertelig Hilsen til alle i Kjere der hjemme Eders
Nicolai
Idag fik jeg Kjerkebladet fra Presten, som jeg Glæde mig meget ved.
Inu et par Ord, vilde blodt fortelle Eder, at vi idag har motaget Kjærlighedsgave fra Hamburg Altona, som vi jo glæde aas meget ved for vi kan jo ikke kjöbe noget her. Jeg fik 1. Uldenskjorte, en lille Sjækpibe og lit Sjæk. Det er en glæde for mig for nu kan jeg jo faa et lille Smaach af Piben.
Inu en hjertelig Hilen til Store og Smaa derhjemme
Eders Nicolai

(5)
Dreslenkurt d. 18 Novemb.14

Kære Foreldere!
Nu er der jo gaaet 3 Dage hen siden jeg modtog Eders kære Brev fra den 7 November, som jeg jor ser af, at i har det godt der hjemme, det glæe mig at höre kære Foreldere. Tie det er jo svert for Eder
der hjemme, at tenkke paar aas her i Felden kan jeg troe.
For tiden befinde jeg mig rigtig Vel her i Fra[n]krig, nu har vi jo nok at Spise, for nu komme Kantinen hver 4 Dag og saar kan vi jor da köbe aas noget. Siste Dag karb[r]ede jeg mig et stökke
Köd, som jeg jo med det samme fik i Panden og fik mig en god Biff. I kan tro, det var noget godt for siden jeg var hjemme.
Du skriv kære Fader om vi ligge i Skóddegave inu, det har vi gjordt siden, den 11. Oktober uden aflösning. Den 20 Oktober havde vi jo et stort gefegt og siden den Dag har vi ikke Kempet, da vi ligge i mitte og er vist til framm, derfor vi vente jo blodt paa Flöilene, naar di har ansvenget, för gaar vi i ikke fremmad, og det vare jo vist inu et par Uge inden de ere saa vit, tie det gaar jo kon langsomt fremad, men sikkert.
I disse Dage er vi jo ifær med at grave en Nÿd Skóddegrav med Værelse. I mit Værels til 3 Mann er 4 m Lang og 2 m bred og 1½ m höit og der komme saar 3 Balken og tillagt med Bredde og saar komme der 1½ m Jord oven paa og et Komfÿer har jeg i den gamle Hule, den blive ogsaar indlagt i det nÿe Værels, saar kan i tro Kære Foreldere, det blive der lige saar varmt som hjemme hos [jer]. En varm Kaggelovn, men det har di jo langt fra alle, derfor der komme ja mange hen og faar dem Vermt og for lit Vand vermt til en Kob Bolion.
I kan ogsaar tro kære Foreldere, jeg vil være god hos mine Kammerade og dem som staar under mig, tie det er jo Kolt for dem, naar di skal ligge ude for Fronten som Patrolie. Det er jeg jo fri for, jeg kan jo blive inde ve Kakkelovnen og Rüge min Pibe eller en god Cigar, naar jeg har en.
Kjære Fader har Du modtaget Overskudet fra Mejeriet i Over Jersdal og disse 25 Mark for Reiser ne til Nor[d]borg fra Lorens Hansen, thi den 16 Febuar vad der jo Slutningstermin og jeg har ogsaar skreven for en Lang thi[d] siden til Ham. Idag har vi været til Kjerke, Regimentsmosikken fra 84serne har været her og Spille.
Slutte med mange hjertelige Hilsener til Eder alle fra Eders Sön Nicolai

(6)
Dreschlencuert den 1. Dec. 14

Kære Foreldere
Takke Eder mange gange for Brevet, som er Dateret den 23 November. Nu har vi jo den Nÿe Skóddegrav ferdig, saar har jeg jo igjen god tid til at skrive.
Du skrev kjære Fader om Kammeraterne, da er der jo mange Danskere, men fra Als er der jo ikke
saar mange af her hos aas. Der er en fra Adserballe Skov, han hedde Skovmand, der er ogsaar en Nissen fra Strandeljöm, som jeg ogsaa kjender der nede fra Jersdal. I mit Korberalskob er de nesten ikke andet en Danskere, men alle fra den Vesteboein, der er ogsaa en som tjente hos mig i 14 Dage, der nede i Jersdal. Han tjente fórst hos Jacobsen og saar hos mig. Vi tale nesten ikke andet en Dansk her hos aas.
Nu vil jeg fortelle Eder lit om begivenhederne her hos aas. For et par Dage siden var der en fra det 2 Kompagnie, som gik ved den Lÿsedag halveien over til Franskmendene uden Gewehr med en stang som han havde bunde en hvid Duk paar og en seddel paabunden med Indskriften, om Formiddagen Kl. 10 vilde vi gjeren bÿtte vores Anonse om med Eder. Den neste morgen Kl. 10. gik han derover igjen med Avisen og vad hente det, di traf hinanden der og talte samme i 15 Minutte og saar gik en hver til sit og Manden bragte Parise Neuste Nachrichten med tilbage, og fra nu af blive det hver Dag omvegslet.
Om Freden hved jeg jo ikke noget inu, men til Jul troe jeg jo inu at der skal være en ende paa det hele.
Kjære Foreldere om Eders Kære Sönd og vor Kære Broder Jörgen kan jeg inu ikke give Eder Oplysning om, da vi har faaet en nÿ Kompagniefórer, som er meget streng og ikke vil gived lov til at gaar derhen, men Kære Foreldere i maa inu ikke opgive haabet for han kan jo godt være i Fangenskab. Jeg ved for Egsempel en som blev taget Tilfange i August Maanet i Belgien og ham hórte di fórst fra for en Uges tid siden. Skulde han være i Fangenskab, saar er han jo i god behaal og Herren skal nok jelpe ham godt igjennem.
I skrive ogsaa om Uldentröie, jeg har modtaget en pakke med et Mavedbelte og Hanske i og en Pakke med 1/4 [pundtegn] Cokolade et par Cigare og Salmijakpastellene fra Söste Didde og Lene, som jeg jo Glæde mig meget ved at disse smaa ogsaa tenkke paar mig, hils dem mange gange og sig dem Tak.
I Slagt har jeg været 6 til 7 gange og en hel del smaa gefegte. Til Jul komme vi vist ikke hjem, men vi haabe at komme til Paries til Jul, at vi saar kan feire Jul i Paries, men der blive der jo ikke saar hÿggeligt som naar vi kunde komme hjem og feire Jul med alle i Kære der hjemme.
Kære Fader du skriv, at Du havde begÿndt at Prosesse med Carl Petersen om Bÿgge. Naar Staden ikke har lagt Beslag paa Kornet, saar er der jo ingen tvi[v]l om, at Du kan vinde. Paar Rug og Hvede har di jor vist lagt Beslag paa, men jeg hved jo ikke. om di ogsaa har det ved Bÿggen.
Tilslut en hjertelig Hilsen fra Eders
Nicolai
Jeg skulde ogsaar hilse fra Nivolai Wrang

(7)
Frankrig d 19. Dec 1914

Kjære Foreldere.
Medele Eder at jeg har det godt. Jeg ligge endnu her ved Dreslencourt i Skóddegrav, men nu blive vi Forflyttet til Venstre, morske til til Otræch eller til Nampcel. Der haavde vi jo et Gefegt den 20 September, men nu ligge alle Trobbe jo rolig, derfor jeg tro ikke, at vi er mere Udstelt for Fare der, som vi har været her, og saar kan det jo ikke blive saar slemt.
Til slut en hjertelig Hilsen fra Eders Nicolai

(8)
Frankrig d. 8 Januar 1915
Kjære Tante!
Takker Dig mange gange for Dit Brev fra d.22 December. Julen har vi Feiret godt, vi havde et Juletræ, fik en heel Del gaved, der blev Teaterstökke forevist, Regimentsmusiken Spillede og de blev Julesalme Sungen, det var saa hyggelig den Aften. Vi laa inde i en Byd fra d. 21 December til 5 Januar og nu ligge vi igjen i Sköddegraved. I denne Tid er det jo ikke saa behageligt, da det nesten Reine hver Dag vi blive her 20 Dage og saar gaar vi 10 Dage i Reserve i gjen.
Til slut en Hjertelig Hilsen til Eder alle der omme fra Din
Nicolai

(9)
Blarancourdel d 7 Marz 1915

Kjære Foreldere.
Modtog Eders kjære Brev Idag med glæde, det er jo den eneste glæde vi har her
i Frankrig, naar Posten komme, naar der saa ikke er ikke er noget til os, saar er det
ikke godt vi faar jo kon Postsager en gang om Dagen ver Aften.
Kjære Moder Du skriv om jeg ikke mangle noget, af Uldentói er det ikke andet en[d] et paar Underboxe, de maar ikke være alt for tÿkke, naar i har et paar Brugt kan i godt sende mig dem, thi nu lægge det jo mod Sommer her hos os. Nu blive der over alt Plóret her ude bag Fronten, Artallerihestene Arbeide ver Dag. Jeg kan jo ogsaa see at Brödet blived ogsaar knap, der hjemme, her hos os har di ogsaar begünd at knappe af det er jo ikke, saar slemt om hjemme hos Eder, vi faar et Bröd til 3 Mand om Dagen og för fik vi 1 Bröd til 2. Mand om Dagen. vi kan ogsaar nok komme ud med det vi nu faar, da vi jo alti har Paalæg. Kantinen kommer ver Dag, saar kan vi jo kjöbe os noget. Du skrev kjære Moder at vi havde saar mange Fange som ogsaar skulde haved Föden, men det kan jo ikke gjöre saadan et stort Udslag, thi naar vi regne med at vi har 70 Milioner Indbögere her i Tyskland, og 1 Melion Fange. Vad disse Gange spise i 70 Dage, kunde Tyskland jo i verklighed kon leved en dag lengere for.
Jernkorset fortjente jeg ved Stormangrebet ved Otrüsch, führ gutes benemn als Grubeführer. Vi Stormte om Morgenen Kl 5. og tabte strax vores Kompagnieföre og Zugföre og trods det[t]e gik vi Fremmad. Jeg laa med 3 Mand 50 m fra Fjenden fra om Morgenen Kl 6 til om Aftenen Kl. 4 og da kom der Forsterkning og saar slog vi Fjenden til bage.
Om Jórgens Grav kan jeg endnu ikke gived Eder nogen oplysning, da det ikke er saar nemt, for om Dagen kan jeg ikke, da jeg saar blived set af Fjenden. En [dag] har jeg været langs og söge, da vad det nemlig Taage.
I disse 5 Dage vi ligge her i Blerancourdel er vi Indkvatteret i en Kjerke, det er det fórste gang jeg Soved i Kjerke, den fórste Aften kom det mig ogsaar komisk for.

(10)
Moulin den 28. Mai 1915

Kjære Foreldere!
Imorges Kl. 4 kom vi i Arbeidreserve, vi blive her i 10 Dage, saar komme vi i Sköttegraven igjen i 10 Dage. Disse 5 Dage jeg laa i Skóttegraven, var alt rolig, vi havde ikke en Saaret, en Dag talte vi med Franskmendene, der var ogsaar en af vores Officere, der gik halveien der over og bÿtede Bladene om, der var nemlig en der over, som ogsaar kom med et Blad i Haanden, paa den anden Dag Talte vi ligeledes med Dem, men saar blev det Forbut.
Her i Reserve har vi meget at Bestille, vi Arbeide nemlig fra om Midagen Kl. 2 til 7. Aftenen og igjen fra Kl. 10. til 2½ om Natten, om Formidagen har vi ogsaar et par Time, det er vores Arbeide om Dagen.
Nu har Italien jo ogsaar Krieg med os og har haft i et par Dage, men haabelig blive det ved og skride Fremmad i Osten, Mackensen har jo brudt igjennem, igjen, og har taget mange Tilfange.
Jeg har idag kjöbt nogle Kort her fra Einen, som jeg ligeledes sende hjem. Nÿt hve jeg ellers ikke noget af, jeg har det godt og er Rask Sund, haabe ogsaar det samme om I kjære der hjemme.
Slutte med mange hjertelige Hilsene fra Eders Són
Nicolai
Den Asmusen fra Obening som reiste samme med mig, kom ikke igjen, han er gaaet over Grensen. Det er ærgeligt saadan noget, for nu komme der ingen mere [fra] Ösel paa Orlov blodt for saadan en.

(11)
Frankrig den 9 Juni 1915

Kjære Foreldere!
Modtog Eders kjære Kort fra den 4 Juni, som jeg glæde mig meget ved, i disse tonge Dage. Jeg skrev et Kort igaar, som jeg ogsaar har Dateret med den 9. Juni, men skulde wære den 8.tende, jeg skal nok skrive ver Dag i denne tid.
Nu vil jeg Fortelle Eder lit om forholdene her. Paar Lórdag havde vi en Kannonade saar sterk, at dem som laa i Skóttegrave kunde ikke holde det ud. Saar Sóndagmorgen begynte det igjen. Det 10. Kompagnie og 9. Kompagnie skulde saar ud i Sköttegrave og lóse det 11. og 12. Kompagnie af og da de kom der ud greb Franskmendene an og Brekkede igjennem og tog næsten hele Batailionen Tilfange og kom helt igjennem ned til os, vi hol[d]t dem saar lenge intel der kom Reserve Truppe og jalp os, og sar slog vi Dem tilbage i vores Stellen, og der sidde de nu, de har en Front paar 100 m af vor Besat, der bleve kempet enu haabeligt for vi dem helt tilbage.
Kjære Fader vil Du ikke gaar hen til P. Clausen og meddele ham at Christian morske er i Fangenskab vis han ikke höre fra Ham. Thi det tredie Batalion er næsten alle i Fangeskab. Jeg vil ogsaar meddele Eder at P. Iversen er bleven Saaret i Benet.
Nu ikke mere denne gang slutte derfor med mange hjertelige Hilsener til Eder alle fra Eders Sön
Nicolai
Jeg er enu Sund og rask. I maar ikke være Udrolige, for vi ligge 1000 m bag i Reserve

(12)
St. Aubin d. 19. Juni 1915

Kjære Foreldere!
Vil meddele Eder at jeg har det godt, efter 12 Dage swære Kampe. Vi er nu kommen et langt stökke ud bag Fronten og her blived vi Sammenstillet igjen, der er nemlig ikke bleven mange tilbage, vi er kon en 80 Mand tilbage i vort Kompagnie og fra det 3die Batalion er der neste ingen tilbage, og förste Batalion ligeledes. Ja kjære Foreldre det er sörgeligt, men vi maar takke Gud mange gange for at Franskmendene ikke kom igjennem, for saar var det bleven meget värre, men tverdimod har de haft 3 til 4 gange stórre Tab en[d] os, vi har ogsaar taget en 500 stókke Mand Tilfange.
Jeg talte med Fritz Pfeifers Kammerat som altid har været sammen med ham og Han fortalte at Di begge to laa sammen i en Hule og der kom en Granat og slog ned paar Hulen at den Bussede sammen, saar lób de begge til ver sin side, og Fritz kom kon et lille stókke, saar kom der en igjen og Fritz faldt om og var Död paa stedet. Ja kjære Forledre der er mange af vorer Kammerade der fra Als som er gaaet tabt; Har i hórt noget om Christian Clausen?
Her blived vi morske en tidlang. Slutte for denne gang med en hjertelig Hilsen til Eder alle fra
Eders Sön
Nicolai
Fjenden har nu givet sig til Roe igjen, Kampen er tilende og vi har vores Sköttegrave igjen. Vi har Kæmpet mod Suaver Franskmændene og jeg troe ogsaar der var Englender imellem Dem.

(13)
Machault den 24. Decem

Kjære Tante
meddele Dig at jeg er bleven Saaret i det venstre Ben et par cm oven for Kneet, det er da Gu[d]skelov kun i Kóet, haabe nu, at det vil gaar godt, adressen kan jeg endnu ikke skrive Dig, da jeg endnu ikke ved, om jeg bliver her,
med en hjertelig Hilsen Nicolai

(14)
Machault den 27. Decemb.

Kjære Tante
meddele Dig idag at det gaar mig helt godt, Feber har jeg ikke mere, de förste par Dage havde jeg op til over 39,2. grad Feber, ellers er der ikke noget nüt. Slutte derfor med mange hjertelige Hilsener fra Nicolai
ogsaar en Hilsen til P. Moos og alle derhjeme

(15)
Machault den 29 Decemb. 15

Kjære Tante
meddele Dig idag at det gaar helt godt med Beenet, blodt det er saar tungt at ligge, jeg haabe nu en af Dagene at komme paar et Krigslazaret det er bedre en her. Slutte med en hjertelig Hi[l]sen fra Din Nicolai
Hils ogsaar P. Moos og alle Bekjente

(16)
udat. Stemplet: K.D.Feldpostamt des Großen Hauptquartiers -1.1.16.

Kjære Tante
meddele Eder at jeg er kommen paa et Kriegslazaret her er det bedre, med Benet gaar det ogsaar helt godt.
Slutte med en hjertelig Hilse fra Eders Sön Nicolai.

Kriegslazaret
Militair-Hispitz
Große Hauptquartier

(17)
Mainz den 16. Januar 1916

Kjære Tante!
Idag er det Sóndagh og jeg er iler med at skrive skal Du ogsaar haved et par Ord, med Benet gaar det helt godt, blot det er langvilligt at ligge her. Slutte med en hjertelig Hilsen fra Nicolai
ogsaar en hjertlig Hilsen til P. Moos og alle Bekjente. Jeg har ogsaar skrevet til Chr Moos. i Rusland.

Kilde: Museet på Sønderborg Slot, Historisk Samling N. 12.27. Breve, overvejende postkort, fuldstændig renskrift findes.